Bezoek leden Provinciale Staten

Tijdens de Open Energiedag op zaterdag 16 september 2023 bezochten de Provinciale Statenleden Rijvers (BBB), Hordijk (PvdA) en Jansen (VVD) Windpark Streepland.

Ook provinciaal coördinator van de RES – de regionale energiestrategie – Willem de Graaff was erbij. Hij vertelde hoe de provincie en de betrokken gemeenten de ontwikkeling van de 28 windturbines langs de A16 hebben voorbereid. Via het Participatiefonds Wind A16 gaat 25% van de financiële opbrengsten naar projecten die de lokale energietransitie versterken. Per opgewekte MWh duurzame stroom gaat er daarnaast € 0,50 naar de verduurzaming van woningen in de nabije omgeving van de windparken. Dubbele winst voor het klimaat dus, door energiebesparing enerzijds en duurzame opwek anderzijds.

Projectdirecteur Henk Werkman viel hem bij: “De komst van windturbines hebben veel impact op de leefomgeving van bewoners. Door een groot deel van de opbrengsten in de omgeving te laten landen, hebben omwonenden ook de lusten en niet alleen de lasten ervan. Om hinder tijdens de bouw zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we verschillende maatregelen genomen, waaronder het op locatie verwerken van vrijgekomen grond. Daardoor is het aantal transporten aanzienlijk beperkt. We zetten de windmolens stil als er slagschaduw (schaduw op woningen van draaiende wieken) dreigt. En de windturbines produceren niet meer geluid dan door de spoorlijn en de snelweg worden veroorzaakt. Om ook waarde aan de omgeving toe te voegen, proberen we daarnaast in samenwerking met kunstenaarscollectief Mothership een uitkijktoren en een educatieve route te realiseren. Verder draagt het windpark € 0,25 per opgewekte MWh elektriciteit af aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur, die de contributie en sportkleding betaalt voor kinderen in Brabant die opgroeien in gezinnen met weinig geld, zodat ze toch kunnen sporten. Hiermee ervaart de omgeving niet alleen de eventuele negatieve gevolgen van de windturbines op hun leefomgeving, maar ook positieve. Deze maatregelen dragen bij aan de acceptatie die nodig is voor de opwek van duurzame energie uit wind en zon op land.”

Betrouwbare energievoorziening

Voor een betrouwbare energievoorziening is het nodig om naast duurzame energie uit wind ook energie uit zon op te wekken. Jennie Tissingh, directielid van mede-eigenaar Windunie, gaf de Statenleden de visie van Windunie op de energievoorziening van de toekomst. “Voor een betrouwbare en stabiele energievoorziening is naast windenergie ook zonne-energie nodig. Zon en wind vullen elkaar aan: als het niet of weinig waait, schijnt de zon en andersom. Daarnaast is opslag of conversie (bijvoorbeeld in de vorm van waterstof) van duurzaam opgewekte elektriciteit nodig, voor als geen van beide het geval is. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken van bedrijven op het te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk. Dit zijn wij aan het onderzoeken. De koppeling van lokale of regionale opwek en afname van duurzaam opgewekte energie biedt daarbij een oplossing voor netcongestie. Door de overbelasting van het elektriciteitsnet kunnen bedrijven niet uitbreiden of hun duurzaamheids- ambities niet realiseren. Een lokale, directe koppeling van aanbod en vraag voorkomt dat we het elektriciteitsnet extra gaan belasten. Dit kan niet binnen de huidige wet- en regelgeving. Daarvoor hebben we elkaar nodig: overheden, netbeheerders, ontwikkelaars, bedrijven en burgers. Om samen in pilots te experimenteren met nieuwe, lokale energievoorzieningen.”